Vydává širokou škálu odborných publi­kací od antro­po­logie, lite­rární vědy, filo­zofie, histo­rie, teore­tické bio­logie, kře­sťanství až po bele­trii a regio­nální lite­ra­turu. Knihy publi­kuje v řadě edic (Pro Oriente, Russia Altera, Biblio­theca Teo­logica), vy­chází zde také celá škála časo­pisů (Oriens Aliter).

V době festivalu budou vybrané tituly nakla­da­telství k pro­deji v Městské knihov­ně.