Český ráj

Luboš Patka (*1973) žije v Sobotce, pracuje na řídící pozici ve firmě Škoda Auto Mladá Boleslav. „Použí­vám zrcadlov­ku s něko­lika objek­tivy od širo­ko­úhlých až po teleo­bjekti­vy, ale i mobilní telefon.“ Barev­nými i černo­bílými snímky proka­zuje pozor­nost k atmo­sféře místa. Často se snaží vysti­hnout zastře­nou pří­rodní a urbánní skuteč­nost, odhalit skrý­vanou, taju­plnou povahu lokality. Zachy­cený okamžik vizua­lizuje kraj domova, v němž nalé­záme sami sebe. Nálady i symboly ho otevírají pro povědomí sou­vislostí a fanta­zii příběhů.

Výstava bude po dobu festi­valu pří­stup­ná v pří­zemní chodbě sobo­teckého děkan­ství (na faře). Verni­sáž pro­běhne na místě v neděli 3. červen­ce od 11 hodin.