Muzeum Fráni Šrámka a Milky Hrdličkové

souladu s vůlí Fráni Šrámka zřídila jeho žena Milka Hrdličková v Sobotce spiso­vatelův pa­mátník. Koupila pro něj dům, který daro­vala městu. Přenesla do něj pra­covnu s knihov­nou a obý­vací pokoj s řadou umělec­kých děl, které tvoří hlavní část ex­pozice. Dále v něm umísti­la Šrámkovu a svoji písemnou po­zůstalost. Součástí pro­hlídkové trasy je také sálek, tzv. síň poezie, v němž se podává návštěvní­kům výklad. Šrámkův dům se stal zá­kladnou kultury ve městě. Žili v něm manželé Hejno­vi, správci muzea, spo­lu­zakla­date­lé a dlouho­letí organizá­toři festiva­lu Šrámkova So­botka, a jejich pokra­čovatel Jaro­slav Ši­můnek.

Tradiční součástí festi­va­lového programu je pořad Návštěva u Šrámků, který v muzeu pro­běhne v pondě­lí 4. čer­vence od 11 h. Samo­statné návštěvy muzea v průběhu festi­valové­ho týdne si do­mlouvejte indivi­duálně v MIC.

Muzeum má také vlastní, byť ne zcela aktuální web .