Nakla­datel­ství Masa­rykovy univer­zity v Brně vydá­vá ročně přes 400 ti­tulů a 54 od­bor­ných časopisů (Anthro­po­logia integra, Peda­go­gická orienta­ce, Bohe­mica litte­raria). Zamě­řuje se na odbor­nou lite­ratu­ru vě­deckou i popu­lárně na­učnou, a to jak auto­rů domá­cích, tak zahra­ničních.

V době festivalu budou vybrané tituly nakla­da­telství k pro­deji v Městské knihov­ně.