Anna Macková – Krásná místa života

Anna Macková (1887–1969) byla život­ní i umělec­kou sou­put­ni­cí Jo­se­fa Vá­cha­la. Její výtvar­né prá­ce le­ží po­za­pome­nuté ve stí­nu dru­hova dí­la. Celý život se vě­no­vala pře­vážně uži­té a volné gra­fice a vy­tvo­řila řadu ex­libris, novo­roče­nek a vol­ných listů v tech­ni­ce čer­ného a ba­rev­né­ho dřevo­ry­tu. Téma­ta čer­pala pře­de­vším z rod­ného Česk­ého ráje, ze Šumavy, ale i zahra­nič­ních cest, při­čemž kou­zlo a ducha navští­ve­ných míst dove­dla mistrně pře­dat.

Vernisáž, jejíž součástí bude pro­jekce pořadu Ze Stu­deňan do Buenos Aires s drama­tur­gickým úvodem Petra Tylínka, pro­běhne v so­botu 2. července od 15 h v atriu zá­kladní školy. Bude prvním festi­valovým po­řadem. Výstava bude přístupná po dobu konání festivalu.

Další informace k výstavě jsou k nalezení na webu spolku Zdělanců, spolu s plakátemletáčkem výstavy.