Zámek Humprecht

Národní kulturní pa­mátka, zámek Humprecht z druhé polo­viny 17. sto­letí, patří téměř sto let městu So­botce. V re­konstruo­vaných inte­riérech pří­zemí je insta­lovaná expo­zice histo­rického mobi­liáře, který připo­míná atmo­sféru z doby zakla­datele zámku, barok­ního kava­líra Hum­prechta Jana Čer­nína z Chu­denic. Cen­trální ho­dovní síň v prvním po­schodí je sta­vební zajíma­vostí s neob­vyklou akusti­kou.

Zámek je v součas­nosti rekonstruo­ván, práce nabírají jisté zpoždění. Pro­hlídky budou ome­zeny dle aktuál­ního po­stupu staveb­ních prací, nej­aktuál­nější infor­mace jsou na webu zámku. V době konání festi­valu bude pravdě­podobně zpřístup­něno pouze přízemí. Expo­zice Muzea Sobo­tecka je z věže zámku do­časně pře­místěna do Almária.