Mu­síš za­po­me­nout na Jo­han­na

Lukáš Houdek (*1984) se dotýká tématu po­váleč­ných proměn českého po­hra­ničí. Na rozdíl od jeho před­cho­zího projektu Umění zabí­jet, který re­konstruo­val některé pová­lečné ma­sakry německého civil­ního obyva­telstva, se autor tento­krát vrací do svého rodné­ho kraje, kde pro­střed­nictvím foto­grafií a videí zpřítom­ňuje přízraky a dávno zapo­menu­té osudy obyva­tel za­niklých obcí.

Vernisáž pro­běhne v neděli 3. července od 16 h v sále spořitelny. Pak bude přístupná do konce feastivalu.