Muzeum Almá­rium

Expozice Muzea Sobotecka před­stavuje část expo­nátů shro­maž­ďova­ných od konce 19. sto­letí. Jádro vý­stavy tvoří různé typy li­do­vého malo­va­ného ná­bytku, skříně, truhly a židle. Pro­hléd­nout si je možné také uni­kátní sou­bor loutek, které patří do nehmot­ného kultur­ního dě­dictví UNESCO, prapor sobo­tecké národní gardy malo­vaný Jose­fem Máne­sem a další zají­mavé před­měty.

Almárium najdete v přízemí budovy sobo­teckého děkan­ství (fary), aktuál­ní oteví­rací ho­diny na jeho webu. V rámci pro­vozu muzea jsou zajiš­těny také pra­vi­delné pro­hlídky chrámu sv. Maří Magda­lény.