Výstavy přístupné během LXVI. ročníku

Toto je přehled výstav přístupných během festiva­lového týdne. Jedná se jednak o akce připra­vené přímo pro festiva­lové publikum, jednak o dlouho­dobější projekty a stálé expozice, jejichž trvání se s průbě­hem festivalu pře­krývá. Slav­nost­ní za­hájení někte­rých z nich najde­te v progra­mu festi­valových pořadů.

Český ráj

Český ráj

Český ráj – výstava na chodbě děkan­ství, barev­né i černo­bílé snímky pro­kazu­jící pozor­nost k atmo­sféře míst v Čes­kém ráji.

read more
Zámek Humprecht

Zámek Humprecht

Zámek Humprecht, národní kulturní pa­mátka – v rekonstrukci, pro­hlídky budou ome­zeny dle aktuál­ního po­stupu staveb­ních prací, v době konání festi­valu bude pravdě­podobně zpřístup­něno pouze přízemí.

read more
Muzeum Almá­rium

Muzeum Almá­rium

Muzeum Almá­rium – expozice Muzea Sobotecka v přízemí budovy děkanství před­stavuje různé typy li­do­vého malo­va­ného ná­bytku, soubor loutek a další zají­mavé před­měty spjaté se Soboteckem.

read more
Nakladatelství Munipress

Nakladatelství Munipress

Munipress – nakla­datel­ství Masa­rykovy univer­zity v Brně vydá­vá ročně přes 400 ti­tulů a 54 od­bor­ných časopisů (Anthro­po­logia integra, Peda­go­gická orienta­ce, Bohe­mica litte­raria). Zamě­řuje se na odbor­nou lite­ratu­ru vě­deckou i popu­lárně na­učnou, a to jak auto­rů domá­cích, tak zahra­ničních.

read more
Nakladatelství Pavel Mervart

Nakladatelství Pavel Mervart

Pavel Mervart – nakladatelství vydává širo­kou škálu od­borných publi­kací od antro­po­logie, lite­rární vědy, filo­zofie, histo­rie, teore­tické bio­logie, kře­sťanství až po bele­trii a regio­nální lite­ra­turu. Knihy publi­kuje v řadě edic, vy­chází zde také celá škála časo­pisů.

read more