Seminář o scénickém čtení

Viděli a slyšeli jsme scé­nické čtení. Viděli a sly­šeli jsme sdělení inter­preta a insce­nátora, jak vnímá obsah a tvar texto­vé před­lohy. Jaké emoce, asocia­ce a ná­pady v něm text vy­volal. Jak jsme jim ro­zuměli? Jaké emoce či asocia­ce toto sdě­lení vyvola­lo v nás? A teď zkusme jít opačnou cestou, zpátky k textu. Jak mu rozu­míme my, co nás na něm při­tahuje, vzru­šuje, zajímá? Nebo naopak odra­zuje? Jaké je jeho pozadí, sou­vislosti? S jakými výra­zo­vými pro­středky pra­cuje a co všechno by se s nimi dalo dě­lat? Zku­síme to?

Roz­pravy o scé­nických čte­ních budou spo­jeny s praktic­kou ukázkou pří­stupu ke kolek­tivnímu před­nesu. Jako se mění roční období, tak i podoba semi­náře bude po­každé trochu jiná – nejen díky vkla­du lekto­ra Li­bora Vacka, ale i sa­motných účast­níků.

portrét Libora Vacka
Libor Vacek

Ing. Libor Vacek (1960, Mladá Boleslav) absolvo­val Vyso­kou školu eko­no­mickou, pak pra­coval a nyní opět pra­cuje v Česko­slo­venském, respekti­ve Českém roz­hlase. Od dětství se věnuje umě­leckému před­nesu, opa­kovaně zví­tězil na Wolkrově Prostě­jově a Moravském festi­valu poezie. Od konce 80. let pů­sobí v tomto oboru jako lek­tor, pra­cuje pravi­delně v poro­tách Wolkrova Prostě­jova a Dětské scény. Je členem od­borné rady NIPOS-ARTAMA pro umě­lecký před­nes.