Přednáškový cyklus Genius loci

Letošní pětidílný přednáškový cyklus se bude z různých úhlů pohledu věnovat fenoménu genius loci.

po: Epi­fanie místa: genius loci a ho­rizon­ty do­mova (dr. Joukl)
út: Hum­precht jako sym­bol So­botky (dr. Cho­dě­jovská)
st: Umělecký obraz malo­města v moder­ní české pró­ze (doc. Gilk)
čt: Ne­vi­ditel­ná města Jiří­ho Krato­chvila (doc. Fišer)
pá: Genius loci města Prahy a uliční názvo­slo­ví (dr. Ptáč­ní­ková)

Cyklus je akredito­ván v systému DVPP pod ná­zvem Genius loci, rozhod­nutí 731/2022-2-99.

Jelikož je cyklus zdarma, není nutné, aby se zájemci registro­vali na festival, pokud tedy ne­chtějí např. uby­tování. Frekven­tanti, kteří bu­dou chtít po ukon­čení cyklu vy­stavit o­svěd­če­ní o absol­vo­vání pro zaměstna­vatele, se budou moci registro­vat jen na tento cyklus některým z ná­sle­du­jících způ­sobů:

  • v předstihu e-mailem na dilny@sramkovasobotka.cz (preferováno);
  • během víkendu na zahradě Šrámkova domu u delegátek v informačním stánku;
  • před pondělní přednáškou v předsálí spořitelny (přijďte alespoň o 15 minut dříve);
  • účastníci učitelské základy jsou na přednáškový cyklus registrováni automaticky.

Nezbytnými osobními údaji pro vystavení o­svěd­čení jsou: jméno (uvádějte prosím i s tituly) a datum naro­zení.