Dílna tvůrčího psaní

děti u stolu
Hlavní téma bude stavba a smysl příběhu. Budeme si hrát s jazykem a dotkneme se i dramatu. Bohužel se nebudeme věnovat poezii, básníci přijdou zkrátka, poezie už se nám do programu nevejde.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

Tato dílna je akredito­vána v systému DVPP pod obec­ným ná­zvem Tvůrčí psaní, rozhod­nutí 6293/2022-2-304.

portrét Daniely Fischerové, foto Meander
Daniela Fischerová

(1948, Praha) spisovatelka a dramatička. Absol­ventka scéná­ris­tiky a drama­turgie na pražské FAMU, půso­bila jako odpověd­ná redak­torka v nakla­datelství Orbis, od roku 1974 ve svo­bodném povolání. Její dra­mata mají často jino­tajný kontext (Hodi­na mezi psem a vlkem, zfilmo­vaná Vlčí bouda). Krom dramat jevišt­ních i rozhla­sových je autor­kou řady scénářů a povídek. V posled­ních le­tech píše hlavně bás­ničky i prózy pro děti.