Město jako partitura – tvůrčí dílna čtení a interpretování místa

louka ve městě
A někdy se mi jen tak chce jít ulicemi, pro­cházet zákoutí, dotýkat se detailů, na­hlížet do dveří po­otevřených, číst si příběhy kroků a stínů otiště­ných na schodech, obrubní­cích, naslou­chat veršům otiště­ným do staré dlažby z koči­čích hlav. Jindy se stačí za příběhy pro­táhnout zdivo­čelou stepí dávných skladišť, dílen, číst. Město je obraz, město je parti­tura, stačí se jen nala­dit, na­kročit, obejmout, po­hladit. Zvu své fre­kven­tanty k objevo­vání místa prostřed­nictvím drobných perfor­mativních akcí. Zkusíme roze­znít skryté hladiny Šrámko­vy Sobotky.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

Co s sebou na dílnu?

Pracovní oděv, tužky, fixy, papíry, ochotu hledat, deník, …
portrét Romana Černíka
Roman Černík

vysoko­školský pedagog (katedra peda­gogiky ZČU v Plzni a katedra vý­chovné drama­tiky DAMU), ředitel plzeňské­ho centra pro současné umění a vzdělá­vání JOHAN, které provo­zuje nezá­vislou komorní scénu pro tanec a di­vadlo Moving Station a také Drama­centrum JOHAN. Roman Černík je také tvůrcem řady inscenací (Divadelní spole­čenství Tyan), divadelně akti­vi­stických projektů (např. Moving Station / Hemžící se zastávka, Zúročení 2019, Barokní dech 2020 a 2021). Cíleně se dlouho­době věnuje propo­jo­vání umění se vzdělá­vá­ním a komu­nitně rozvo­jovým akti­vitám.