Tvůrčí a didaktické dílny LXVI. ročníku

Toto je přehled nabízených tvůrčích a didaktických dílen pro dospělé účastníky. Časové umístění dílen popisuje jejich možné kombinace při rezervaci.

všechnypro dospěléodpolednípro děti

Dílna uměleckého přednesu

Dílna uměleckého přednesu

Tradiční dílna zaměřená na inter­pretační práci s lite­rárním textem vhodným k před­nesu, jejímž výstupem má být předne­sové vy­stoupení. Účast­ník dílny se pod ve­dením lek­tora vypo­řádá s dokonče­ním výběru lite­rární­ho textu k před­ne­sové inter­pre­taci (vhodná je poezie nebo próza, nikoliv mono­log) a bude se v maxi­málně pěti­členné skupině nořit do sfér roz­boru, výkladu, pro­kreslo­vání představ, prožití, hledání inter­pre­tační­ho klíče, zkoušení, hla­sových impro­vizací, pokusů, omylů, boje s pamětí, nových výkladů, dalšího zkou­mání…

read more
Od interpretace ke kritice

Od interpretace ke kritice

Tradičně se zaměříme na bedlivé čtení prozaických textů moderní a obzvláště polisto­padové české litera­tury. Společná diskuse bude věnována loni vydanému českému překladu románu Nevědění Milana Kundery a následné kritické reflexi.

read more
Dílna tvůrčího psaní

Dílna tvůrčího psaní

Hlavní téma bude stavba a smysl příběhu. Budeme si hrát s jazykem a dotkneme se i dramatu. Bohužel se nebudeme věnovat poezii, básníci přijdou zkrátka, poezie už se nám do programu nevejde.

read more
Dílna pro rozvoj čtenářství se žáky ZŠ

Dílna pro rozvoj čtenářství se žáky ZŠ

Číst s prožitkem a přitom pečlivě? Můžou naše hodiny lite­rární výchovy na 1. i 2. stupni ZŠ vychá­zet z toho, co se děje v mysli a srdci čtenáře při sku­tečném čtení? Zkusíme pozná­vat, čím je text vhodný pro výuku („didak­tický poten­ciál textu“), jak najdeme pravé cíle k práci s textem (čte­nářská gramot­nost) a jak při­pravit hodinu, v níž není plevel a která žákovi při­nese plody (plánování pozpátku).

read more
Jak zažehnout u malých dětí vášeň ke čtení

Jak zažehnout u malých dětí vášeň ke čtení

Patříte mezi ty, pro které jsou knihy a čtení důležité, a chtěli byste pro to nad­chnout i děti kolem vás? V dílně si společně ukážeme, jaké tři věci nejvíce ovlivňují to, jestli se nám to podaří. Zamě­říme se na děti ve věku od 2 do 7 let. Z dílny si odne­sete nejen prakti­cké tipy, jak u dětí lásku ke čtení za­že­hnout, ale i inspi­raci, jaké knihy s dětmi číst nebo jim dopo­ručit. A to ať jde o děti ve vaší rodině, ale i v knihovně, školce, příp. škole.

read more
Město jako partitura – tvůrčí dílna čtení a interpretování místa

Město jako partitura – tvůrčí dílna čtení a interpretování místa

A někdy se mi jen tak chce jít ulicemi, pro­cházet zákoutí, dotýkat se detailů, na­hlížet do dveří po­otevřených, číst si příběhy kroků a stínů otiště­ných na schodech, obrubní­cích, naslou­chat veršům otiště­ným do staré dlažby z koči­čích hlav. Jindy se stačí za příběhy pro­táhnout zdivo­čelou stepí dávných skladišť, dílen, číst. Město je obraz, město je parti­tura, stačí se jen nala­dit, na­kročit, obejmout, po­hladit. Zvu své semi­na­risty k objevo­vání místa prostřed­nictvím drobných perfor­mativních akcí. Zkusíme roze­znít skryté hladiny Šrámko­vy Sobotky.

read more
Divadelní adaptace (ne)dramatického textu

Divadelní adaptace (ne)dramatického textu

Provedeme účastníky zákulisím i úskalími divadelní adaptace či dramatizace prozaického i poetického textu. Dílna se bude skládat z teoretické části (s konkrétními ukázkami z divadelní praxe) a z části tvůrčí, kdy si společně vyzkoušíme adaptovat vybraný text pro divadlo. Účastníci si budou moci text sami vybrat z několika variant, což jim umožní také vhled do dramaturgické práce a uvažování.

read more
Dílna rozhlasové tvorby

Dílna rozhlasové tvorby

Dílna se účastníkům pokusí přiblížit proces tvorby rozhla­sové hry, od vzniku textu přes samotné nahrávání až k post­pro­dukčním pracem (střih, ozvučení, hudba) a vý­slednému tvaru. Dotkneme se drama­tur­gické, režijní a snad i herecké práce, vy­zkouší­me si práci se zvukem, hlasem, hudbou i reál­nými prostře­dími.

read more
Hlasová dílna

Hlasová dílna

Účastníci dílny budou mít možnost zakusit počátky práce na technice mlu­veného projevu vedou­cího ke kulti­vo­vanému hlasu. Budou pra­covat s hlasem pomocí vy­jadřova­ných emocí, prostřed­nictvím písní, říkadel a básní a postupně se dostanou ke stupňo­va­nému ryt­mic­kému členění řeči, správné­mu dýchání, držení a postoji těla, pružnému hla­sovému začátku a při­způsobe­ní hlasu prostoru.

read more
Osvědčená cvičení tvůrčího psaní

Osvědčená cvičení tvůrčího psaní

Poznejte metody, které můžete okamžitě využít ve svých hodinách, a děti budou nadšené. Pojďme spo­lečně pro­zkoumat osvěd­čená cvičení tvůrčího psaní, kterými prošlo již několik tisíc stu­dentů. Jejich zamě­ření je nejen na rozvoj vyprá­věcích doved­ností, ale samo­zřejmě se dotýkají i sebe­poznání a pro­zkoumá­vání vlastní tvoři­vosti.

read more
Genius loci jako cesta ke čtenáři

Genius loci jako cesta ke čtenáři

Prostor. Jedna ze základních kategorií určujících literární text. Ale jak si s ním poradit ve školní třídě? Dílna nás provede několika ukázkami z prózy i poezie, na kterých si ukážeme, jak můžeme pra­covat s prostorem při hodinách lite­rární výchovy, zapo­jíme i tvůrčí psaní a zamys­líme se nad tím, jak lze při práci se školní třídou využít fenomén pro­cházky.

read more
Online kvízy ve výuce

Online kvízy ve výuce

Hravé kvízové aplikace mě během distan­ční výuky češtiny za­chráni­ly před vyho­řením, a tak jsem na ně neza­nevřela a po­u­ží­vám je dál. Zkouším jejich di­dak­tický poten­ciál (o tom si budeme poví­dat) a stále vytvá­řím nové kvízy. Zamě­říme se jednak na tech­nickou stránku, jednak na obsa­hovou (jak polo­žit otázku, na co se ptát).

read more
Dílna sborového zpěvu

Dílna sborového zpěvu

Hudební setkávání se zdravou ambicí s reper­toárem se­stave­ným z lidové poezie, v němž se obje­vují sbory, voice­bandy i sóla. Tradičně nevy­ne­cháme také jazzové, rockové i spiri­tuálové písně.

read more
Učitelská dílna

Učitelská dílna

Dílna vycházející z tradice só­lo­vého i kolektivního před­nesu. Zabývá se interpretací poetických i pro­zaic­kých textů. Je určena zejména pro učitele, ale je ote­vřena i dalším zájemcům.

read more
Genius loci a dílna německého překladu

Genius loci a dílna německého překladu

dílna je zrušena
Překladatelská dílna bude zaměřena na intenzivní práci s německy psanými texty, jejichž tématem je genius loci, ať už v podobě velko­města, džungle, pouště, zastrče­ného kouta v Sude­tech stejně jako kavárny upro­střed malo­města.

read more
Dílna spříznění překladem z angličtiny

Dílna spříznění překladem z angličtiny

dílna je zrušena
Překlad nejsou žádné čáry, a tak skrze ducha – nejen, ale hlavně genia loci – lite­rárních děl od (moderní) klasiky po post(post)mo­dernu spo­lečným úsilím obje­vujme jeho kouzla napříč styly i žánry od povídky přes písňový text až po komiks, abychom mohli s radostí pokračovat sa­mostatně, ať se nám pře­kládání stane ko­níčkem, nebo každo­denním chlebem.

read more