Genius loci a dílna německého překladu

louka ve městě
Překladatelská dílna bude zaměřena na intenzivní práci s německy psanými texty, jejichž tématem je genius loci, ať už v podobě velko­města, džungle, pouště, zastrče­ného kouta v Sude­tech stejně jako kavárny upro­střed malo­města. Zjistí­me, jak se mění jazyk autorů, kteří podlé­hají kouzlu genia loci, ale i těch, kteří se mu brání. Rozma­nité texty, zábava zaručena.


Zájem o dílnu do kon­ce května ne­pře­kročil mi­ni­mum nut­né pro eko­no­mickou ná­vrat­nost, díl­nu le­tos bo­hu­žel ne­otevře­me.

Pro koho je určena tato dílna?

Dílna je pro milovníky literatury s alespoň mini­mální zna­lostí němčiny a schop­ností vidět za roh.
púortrét Tomáše Dimtera
Tomáš Dimter

(1974, Broumov) vystudovaný filozof, germanista, editor, včelař, překla­datel, kdysi učitel na gymnáziu, poslé­ze na Ústavu trans­lato­logie FF UK, člen komise Státní ceny za překlad, nyní šéfre­daktor naklada­telství Mladá fronta. Přeložil přes 30 titulů.