Dílna spříznění překladem z angličtiny

děti u stolu
Překlad nejsou žádné čáry, a tak skrze ducha – nejen, ale hlavně genia loci – lite­rárních děl od (moderní) klasiky po post(post)mo­dernu spo­lečným úsilím obje­vujme jeho kouzla napříč styly i žánry od povídky přes písňový text až po komiks, abychom mohli s radostí pokračovat sa­mostatně, ať se nám pře­kládání stane ko­níčkem, nebo každo­denním chlebem.


Zájem o dílnu do kon­ce května ne­pře­kročil mi­ni­mum nut­né pro eko­no­mickou ná­vrat­nost, díl­nu le­tos bo­hu­žel ne­otevře­me.

Jak se připravit na dílnu?

Registrovaní frekventanti předem obdrží sylabus plus pracovní materiál (úryvky vybraných lite­rárních děl) určený k překladu, a mohou se tedy podle zájmu prak­ticky i teo­reticky při­pra­vovat.
portrét Petry Martínkové
Petra Martínková

Petra Martínková, roz. Kůsová (1973, Písek) vystudovala FF UK, obor anglistika – rusistika 1992–1998 se speci­alizací na literární překlad a poté Interna­tional Summer School, Univer­sity of Edinburgh, Edwin Morgan Trans­lation Fellow­ship 2006, vy­učovala angličtinu a češtinu pro cizince na Jazy­kové škole Rogalewicz, 1994–2008 nyní překladatelka z angličtiny ve svobodném povo­lání, od roku 1998 lektorka překla­da­telských dílen Obce překla­da­telů a Členka poroty Obce překla­da­telů (Cena Josefa Jungmanna), od roku 2019.