Hra s místy v improvizacích a jevištních imaginacích

děti u stolu
Dramatický obraz místa s sebou nese základ si­tuace i pří­běhu. V dílně budeme zkoušet a za­kou­šet MÍSTO pomocí je­višt­ních imagi­nací, improvi­zací a tvorby. V před­stavách uvnitř drama­tických her „ztěles­ňu­jeme“ prostor jako jeden z prvních směrů naší vizua­li­zace. Je to jeden z tvarů, který vzniká na základě poci­ťování atmo­sféry. Zachy­tíme-li atmo­sféru představ o místě v drama­tické hře, skoro auto­ma­ticky jsme vedeni k situaci, události či k příběhu. A tak můžeme/budeme existo­vat ve spo­lečné hře a zkoušet i její přesah do osobní/osob­nostní tvorby.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

Co s sebou na dílnu?

Pohodlné oblečení a obutí, chuť a shopnost hrát si.
portrét Václavy Křesadlové
Václava Křesadlová

MgA. a MgA. Václava Křesadlová, Ph.D., (1977, Rokycany) studia: SPgŠ Beroun, DAMU – KVD, KATaP – magisterské, KATaP – doktorské. Psycho­tera­peutické výcviky krátko­dobé např. Moti­vační roz­hovory, Tera­pie traumatu a tělo…, dlouho­dobý výcvik Hlu­binně analy­tický (C. G. Jung). Aktuální zaměst­nání:vlastní tera­peuticko­-pora­denská praxe, vedení kurzů v rámci: Krea­tivní peda­gogika, Živá peda­go­gika a tvorba. Vytvá­ření kurzů, které pro­pojují osob­nostní rozvoj a drama­tické umění.