Tvůrčí a didaktické dílny LXVI. ročníku

Toto je přehled odpoledních nabízených tvůrčích a didaktických dílen. Časové umístění dílen popisuje jejich možné kombinace při rezervaci.

všechnypro dospěléodpolednípro děti

Osvědčená cvičení tvůrčího psaní

Osvědčená cvičení tvůrčího psaní

Poznejte metody, které můžete okamžitě využít ve svých hodinách, a děti budou nadšené. Pojďme spo­lečně pro­zkoumat osvěd­čená cvičení tvůrčího psaní, kterými prošlo již několik tisíc stu­dentů. Jejich zamě­ření je nejen na rozvoj vyprá­věcích doved­ností, ale samo­zřejmě se dotýkají i sebe­poznání a pro­zkoumá­vání vlastní tvoři­vosti.

read more
Genius loci jako cesta ke čtenáři

Genius loci jako cesta ke čtenáři

Prostor. Jedna ze základních kategorií určujících literární text. Ale jak si s ním poradit ve školní třídě? Dílna nás provede několika ukázkami z prózy i poezie, na kterých si ukážeme, jak můžeme pra­covat s prostorem při hodinách lite­rární výchovy, zapo­jíme i tvůrčí psaní a zamys­líme se nad tím, jak lze při práci se školní třídou využít fenomén pro­cházky.

read more
Online kvízy ve výuce

Online kvízy ve výuce

Hravé kvízové aplikace mě během distan­ční výuky češtiny za­chráni­ly před vyho­řením, a tak jsem na ně neza­nevřela a po­u­ží­vám je dál. Zkouším jejich di­dak­tický poten­ciál (o tom si budeme poví­dat) a stále vytvá­řím nové kvízy. Zamě­říme se jednak na tech­nickou stránku, jednak na obsa­hovou (jak polo­žit otázku, na co se ptát).

read more
Dílna sborového zpěvu

Dílna sborového zpěvu

Hudební setkávání se zdravou ambicí s reper­toárem se­stave­ným z lidové poezie, v němž se obje­vují sbory, voice­bandy i sóla. Tradičně nevy­ne­cháme také jazzové, rockové i spiri­tuálové písně.

read more