Genius loci jako cesta ke čtenáři

louka ve městě
Prostor. Jedna ze základních kategorií určujících literární text. Ale jak si s ním poradit ve školní třídě? Dílna nás provede několika ukázkami z prózy i poezie, na kterých si ukážeme, jak můžeme pra­covat s prostorem při hodinách lite­rární výchovy, zapo­jíme i tvůrčí psaní a zamys­líme se nad tím, jak lze při práci se školní třídou využít fenomén pro­cházky. Dílna je určena primárně druho­stup­ňovým a středo­školským učitelům, kteří si z ní odnesou kon­krét­ní akti­vity a pra­covní listy.

jednodenní odpolední didaktická dílna, úterý, od 14 h; cena: 300 Kč

Co s sebou na dílnu?

Psací potřeby.
portrét Evy Markové
Eva Marková

(1988) studovala bohe­mistiku, trans­lato­logii zaměřenou na němčinu a kompa­ra­tistiku na Filozo­fické fakultě Univer­zity Karlovy. Nyní se na Univer­zitě Palackého věnuje v doktorském programu di­dak­tice lite­ratury, zaměřuje se na čtenářství učitelů a tvůrčí práci s poezií. Je redaktor­kou Plavu, měsíč­níku pro světovou litera­turu, příleži­tostně spolu­pra­cuje s kulturním čtrnácti­de­níkem A2 a časo­pisem Heroine. Učí na Gymnáziu Paměti národa v Praze, ráda pije kávu a chodí na dlouhé pro­cházky.