Online kvízy ve výuce

louka ve městě
Hravé kvízové aplikace mě během distan­ční výuky (ČJ na střední odborné škole) za­chráni­ly před vyho­řením, a tak jsem na ně neza­nevřela a používám je dál. Zkouším jejich di­dak­tický poten­ciál (o tom si budeme poví­dat) a stále vytvá­řím nové kvízy. Zamě­říme se jednak na tech­nickou stránku (přede­vším aplikace QuizizzNearpod), jednak na obsa­hovou (jak polo­žit otázku, na co se ptát).

jednodenní odpolední dílna, čtvrtek, od 14 h; cena: 300 Kč

Co s sebou na dílnu?

Počítač, chytrý telefon, nejlépe obojí a obojí s připojením na internet (dílna proběhne v prostoru s dostupným wifi signálem).
portrét Ivany Lubinové
Ivana Lubinová

(1977, Kolín) vy­stu­dovala český jazyk a litera­turu na FF UK a drama­tickou výchovu na DAMU. Už od studií učí češtinu na Odborné střední škole podnikání a mediální tvorby Kolín. Neumí říkat ne, a tak je pra­covně svázána i mnohými dalšími aktivi­tami.