Tvůrčí a didaktické dílny LXVI. ročníku

Dílny jsou již neodmyslitelnou součástí festivalového dění. Letos jsme pro vás připra­vili deset celo­týdenních pro do­spě­lé, čtyři v jiném časovém formátu, tři jedno­denní di­daktické a šest dílen pro děti. Čekají na vás jak dílny tra­diční, tak nové, ušité na míru roč­níkové­mu tématu.

Příjezd fre­kventantů je očekáván nejpozději v neděli odpo­ledne (kromě reci­tační dílny, která má jiný režim, a dílny uči­telské), úvodní organi­zační setkání ú­častníků s lektory se koná v ne­dě­li v 16 h na za­hra­dě Šrám­kova domu. Dětských dílen se ne­děl­ní schůzka ne­týká, úvodní setkání s lektory pro­běhne až v pondělí v 8.30 na za­hradě Šrámkova domu.

Dílny pro dospělé účastní­ky probí­hají od pondělí do pátku v dopoledním čase. Přesný začátek záleží vždy na dohodě lekto­ra s účastníky, nabízíme tři možné varianty – student­skou, rodi­čovskou a dělenou. Je jen na domluvě s lektorem, ve které va­riantě bude dílna usku­tečněna. Volba stu­dentská umožní navště­vovat ranní přednáš­kový cyklus, rodi­čovská varianta se shoduje s časy dětských dílen (9–13 hodin) a varianta dělená umožní jednak navště­vovat přednáš­kový cyklus akredi­tovaný pro DVPP, a jednak se zúčast­nit i od­po­led­ních didak­tických dílen. Jedno­denní odpolední didak­tické dílny začí­nají ve 14 hodin (po, út, čt).
obecné časové schéma festivalového dne pondělí až pátek s vyznačením možného umístění dílen
Sbor začíná s ostat­ními dílnami nedělní schůzkou a pak zkouší denně od 17 do 18.30 hodin. Pod­večer­ní pro­cházky pro děti jsou v čase zkoušek sboru a lze si je letos výhodněji zare­gistrovat jako dílnu.

Závě­rečný páteční večer a sobotní dopoledne je tra­dičně věnováno vhledu do tvůrčí práce jednot­livých dílen skrze plat­formu nazva­nou Jarmark dílen. Pořad probíhá např. formou jevišt­ního výstupu, prezen­tace vzniklých děl nebo krátké de­monstrace způsobu práce dané dílny. V sobotu dopo­ledne pre­zentují svou práci dílny dětské.

Registra­ce do dílen bude možná primárně skrze re­gistrační formu­lář, kde si budete moci vyřešit i ubytování a další nále­žitosti nezbytné pro pobyt na festi­valu. Pro studenty jsme připravili zvý­hodněný student­ský balíček (jedna celo­týdenní dílna, per­manentka, nízko­roz­počtové ubytování a sleva na stravu) za 3000 Kč.

Nezapomeňte se přihlásit včas, neboť dílny s nízkým zájmem budeme nuceni na konci května zrušit!