Od interpretace ke kritice

děti u stolu
Tradičně se zaměříme na bedlivé čtení prozaických textů moderní a obzvláště polisto­padové české litera­tury. Společná diskuse bude věnována loni vydanému českému překladu románu Nevědění Milana Kundery a následné kritické reflexi. Rovněž se sezná­míme s ruko­pisnou verzí novely Ladislava Fukse Spalovač mrtvol (1967) a budeme porovná­vat vyznění odlišného způsobu vyprávění v původní a knižní verzi. Všechny naše názory budou vycházet z našeho origi­nál­ního rozumění lite­rár­nímu textu a ná­sledně je uplat­níme při psaní recenze aktuál­ního pro­zaického nebo básni­ckého díla.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

Co s sebou na dílnu?

Běžné potřeby (zápisník, pero, tužka), všechny potřebné texty pro dílnu dostanou předem v elektro­nické podobě. Bude ovšem třeba mít předem načten román Nevědění od Milana Kundery (č. 2011) a jeden aktu­ální titul dle vlast­ního uvážení.

Tato dílna je akredito­vána v systému DVPP pod obec­ným ná­zvem Lite­rární kritika, rozhod­nutí 6293/2022-2-304.

portrét Erika Gilka
Erik Gilk

(1973, Boskovice) je literární historik a kritik, vystudoval češtinu a dějepis na FF MU v Brně (1997). Od roku 2000 působí na Katedře bohemisti­ky FF UP v Olomouci, od roku 2011 jako docent české lite­ratury. Specia­lizuje se přede­vším na mezi­válečnou a polisto­padovou prózu. Vydal knižní mono­grafie o Karlu Poláčkovi a Ladislavu Fuksovi a dva soubory svých literárních kritik. Edičně připravil poslední svazek Spisů Karla Poláčka, komentované vydání Almanachu na rok 1914 a Fuksovy prózy pro Českou knižnici. Lite­rární kritiky publi­koval v časopisech A2, Aluze, Česká literatura, Host, Lite­rární noviny, Přítomnost, Texty a Tvar.