Hlasová dílna

Účastníci dílny budou mít možnost zakusit počátky práce na technice mlu­veného projevu vedou­cího ke kulti­vo­vanému hlasu. Budou pra­covat s hlasem pomocí vy­jadřova­ných emocí, prostřed­nictvím písní, říkadel a básní a postupně se dostanou ke stupňo­va­nému ryt­mic­kému členění řeči, správné­mu dýchání, držení a postoji těla, pružnému hla­sovému začátku a při­způsobe­ní hlasu prostoru. Budeme se společně snažit po­tlačo­vat zvukovou mono­tón­nost projevu a postupně na­cházet cestu k zvuč­nému a nosnému hlasu, a to pro­střed­nictvím správné výslov­nosti, frázo­vání, funkčních proměn výšky, síly a tempa pro­mluvy.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

Co je třeba si přivézt na dílnu?

Volné oblečení, karimatku.
portrét Olgy Strašákové
Olga Strašáková

Mgr. Olga Strašáková (1961, Brno) učitelka lite­rárně-drama­tického oboru, vedoucí pobočky ZUŠ Uherské Hra­diště v Kuno­vicích. Hlavní zaměření: hlasová peda­go­gika, sborový projev – reci­tace + zpěv pro „nezpěváky“, kon­certní melo­dram – lektorka semi­nářů hlaso­vé prů­pravy pro dospělé i děti – porot­kyně soutěží v umě­leckém před­nesu a diva­delním projevu – ab­sol­ventka SPgŠ Bosko­vice a peda­gogické fakulty v Brně (ČJ–VV); DAMU – Hla­sová peda­go­gika a terapie.