Divadelní adaptace (ne)dramatického textu

louka ve městě
Provedeme účastníky zákulisím i úskalími divadelní adapta­ce či drama­tizace prozaické­ho i poe­tického textu. Dílna se bude skládat z teore­tické části (s konkrétní­mi ukázkami z divadelní praxe) a z části tvůrčí, kdy si společně vyzkoušíme adaptovat vybraný text pro divadlo. Účastníci si budou moci text sami vybrat z něko­lika variant, což jim umožní také vhled do drama­turgické práce a uvažování.

celotýdenní dílna, po–pá; cena: 2000 Kč

Co s sebou na dílnu?

Papír a tužku, případně cokoli dalšího, co komu vy­hovuje na psaní (note­book, tablet, psací stroj). Část texto­vých materiálů dodám re­gistrovaným před za­čátkem dílny a mohou (nemusí) si je pře­číst, část ob­drží až na místě.
portrét Kristýny Čepkové
Kristýna Čepková

(*1987) pochází z Prahy, částečně z divadelní rodiny. Od gymnázia se věnovala divadlu amatérsky, navštěvovala dramatický kroužek a po­dobně. Poté vy­studovala režii – drama­turgii čino­herního divadla na DAMU (2011). Byla ve stálém angažmá v Jiho­českém divadle v Českých Budě­jovicích a v Městském divadle Kladno. Spolupracuje s Městským divadlem Mladá Bo­leslav a Západo­českým divadlem v Chebu. Od roku 2020 působí jako kmenová dramaturgyně v pražském Divadle D21, pro které už dříve napsala či upravila několik adaptací. V minulosti vedla stu­dentský soubor SUD, drama­tický ateliér a učila na Mezi­národní konzer­vatoři Praha.