Dílna pro rozvoj čtenářství se žáky ZŠ

děti u stolu
Číst s prožitkem a přitom pečlivě? Můžou naše hodiny lite­rární výchovy na 1. i 2. stupni ZŠ vychá­zet z toho, co se děje v mysli a srdci čtenáře při sku­tečném čtení? Zkusíme pozná­vat, čím je text vhodný pro výuku („didak­tický poten­ciál textu“), jak najdeme pravé cíle k práci s textem (čte­nářská gramot­nost) a jak při­pravit hodinu, v níž není plevel a která žákovi při­nese plody (plánování pozpátku). Budeme upřímně nachá­zet, co dobrého mů­žeme na­bídnout kole­gyním i co se potře­bujeme sami jako čte­náři i jako uči­telé naučit.

třídenní didaktická dílna, st–pá; cena: 1200 Kč

Co s sebou na dílnu?

S sebou přivezte aspoň jeden dobrý text pro své žáky, případně i vydařenou přípravu hodiny (kdo si zkopíruje a přiveze i to, co žáci vytvořili jako výstup z vydařené hodiny, je vítán!).

Tato dílna není celotýdenní, je pouze tří­denní. Tvoří volný téma­tický celek s dílnou rozvoje čte­nářství u mlad­ších dětí. Pokud vás proble­matika čte­nářství zajímá v ši­rokém vě­kovém rozpětí, pak se můžete re­gistro­vat na obě dílny, časově se nepře­krývají. Není to však podmínka, lze se re­gistro­vat i jen na jednu z nich sa­mostatně.

portrét Ondřeje Hausenblase
Ondřej Hausenblas

sice rodilý Pražák (1954), ale milovník venkova. Po absolu­to­riu na FF UK prošel Ústavem pro jazyk český, půso­bil jako redak­tor edice Sluno­vrat v nakla­da­telství Čs. spiso­vatel a pak 34 let vy­učoval jazyk i litera­turu budoucí kantory na Karlově univer­zitě. Zároveň 20 let lektorem v kurzech Čtením a psaním ke kri­tickému myšlení pro ZŠ, SŠ i VŠ učitele a konzul­tantem řady škol a učitelů v prak­tické výuce. Pro učitele: Vrátíme smysl hodinám češtiny, Čeština doopravdy.