Jak zažehnout u malých dětí vášeň ke čtení

Patříte mezi ty, pro které jsou knihy a čtení důležité, a chtěli byste pro to nad­chnout i děti kolem vás? V dílně si společně ukážeme, jaké tři věci nejvíce ovlivňují to, jestli se nám to podaří. Zamě­říme se na děti ve věku od 2 do 7 let. Z dílny si odne­sete nejen prakti­cké tipy, jak u dětí lásku ke čtení za­že­hnout, ale i inspi­raci, jaké knihy s dětmi číst nebo jim dopo­ručit. A to ať jde o děti ve vaší rodině, ale i v knihovně, školce, příp. škole.

dvoudenní didaktická, po–út; cena: 800 Kč

Tato dílna není celotýdenní, je pouze dvou­denní. Tvoří volný téma­tický celek s dílnou rozvoje čte­nářství u star­ších dětí. Pokud vás proble­matika čte­nářství zajímá v ši­rokém vě­kovém rozpětí, pak se můžete re­gistro­vat na obě dílny, časově se nepře­krývají. Není to však podmínka, lze se re­gistro­vat i jen na jednu z nich sa­mostatně.

portrét Julie Dominiky Zemanové
Julie Dominika Zemanová

(1988, Tábor) vystudo­vala Teorii a dějiny filmu na Masa­rykově univerzitě. Přes 14 let vede skautská perio­dika, posledních 6 let časopis pro nejen skautské před­školáky a před­školačky. Lásku k umění a touhu, aby děti vyrůsta­ly v respektu­jících vztazích a knihy jim u toho byly nápo­mocné, pro­pojila v projektu Mravenčí chůva. V ní se zamě­řujeme na knihy pro děti a mládež a čte­nářství. Mapujeme sou­časnou pro­dukci knih pro děti, pořádáme we­bináře, kurzy, work­shopy a píšeme o knihách.

portrét Marie Podvalové
Marie Podvalová

(1985, Praha) vystu­dovala speciální peda­go­giku a praco­vala jako logo­pedka. Během studií vedla skaut­ský oddíl a pořádala skaut­ské vzdě­lávací akce. S Julií ji svedlo do­hro­mady mateřství, přá­telství a společná tvorba skaut­ského ča­sopisu pro před­školáky. V roce 2020 společně založily projekt Mravenčí chůva. Skrze tento projekt se věnují tématu čtenářství a knihám pro děti a mládež. Podporují dospělé při čtení s dětmi: mapují sou­časnou produkci knih pro děti, pořádají we­bináře, kurzy, workshopy a píší o knihách.