Odpolední procházky pro děti
(od 3 do 10 let)

louka ve městě
V  loňském ročníku ŠS jsme poprvé nabízeli procházky pro děti v čase dílny sborového zpěvu a jelikož se ukázalo, že je o tento formát zájem, na­bízíme ho letos již jako jednu z variant dět­ských dílen, na kterou se lze zare­gistro­vat, či jako samo­statný pořad, na který si lze za­koupit vstu­penku u našich delegátů nebo v MKS.

Procházky jsou určené dětem před­školního a mladšího škol­ního věku. Budou spo­lečně s lektor­kami obje­vovat zá­koutí Sobotky a mít mož­nost si za­hrát hru, vy­tvořit drobné vý­tvarné dílo či spo­lečně zažít nové dobro­družství.

Dílna je vedena zkušenými lektorkami Martinou Ceeovou a Evou Zahrad­níkovou. Ga­rantem je Kateřina Šafářová, dlouho­letá účastnice ŠS.

každodenní odpolední dětská procházka, po-pá, 17 h; cena: 200 Kč, lze i dokupovat bez registrace za 50 Kč/dítě/den u delegátek nebo v MKS

portrét Kateřiny Šafářové
Kateřina Šafářová

Bc. Kateřina Šafářová, rozená Linková (1998, Mladá Boleslav) vystudo­vala SOŠPg v Nové Pace a učitel­ství pro ma­teřské školy na PdF UHK a pokra­čuje ve studiu v magister­ské etapě tamtéž. Má mnoho zkuše­ností s prací s dětmi z let­ních táborů, sou­středění a ze za­městnání. Nyní učí na MŠ v Dolním Bousově.