Prostorotvorba pro nejmenší – dětská výtvarně-hudební dílna
(pro děti od 3 do 6 let)

louka ve městě
Pojďme se spolu podívat na rozma­nité formy prostoru u nás i v cizině. Budeme si po­vídat o tom, co musí mít správný dům, aby se nám v něm dobře bydlelo a o tom, proč se někdy můžeme v lese cítit jako doma. Děti si zkusí zají­mavé výtvarné tech­niky, naučí se li­dové písně z ce­lého světa. Hravou formou si zkusí pra­covat s prosto­rem a barvou.

Jak říká Pipi Dlouhá Punčo­cha: „To jsem nikdy ne­dě­lala, to mi ur­čitě půjde!“


Zájem o dílnu do kon­ce května ne­pře­kročil mi­ni­mum nut­né pro eko­no­mickou ná­vrat­nost, díl­nu le­tos bo­hu­žel ne­otevře­me.

Co dětem s sebou na dílnu?

Pracovní oblečení vhodné k zašpinění, přezůvky, něco na převlečení (pro případ nehody), malou svačinku, láhev s pitím, dobrou náladu.
portrét Karolíny Keijsperové
Karolína Keijsperová

(2001, Vrchlabí) studuji architekturu a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT. Vzhledem k mému směru studia jsou mi letošní festivalové téma a fenomén místa velmi blízké. Kromě architektury se věnuji zpěvu, hře na kytaru a učím se stepovat. Absolvovala jsem animátorský kurz k práci s dětmi a mládeží a mám mnoho zkušeností s organizací táborů, škol v přírodě a tvořivých dílen pro děti.

portrét Elišky Míškové
Eliška Míšková

(2001, Frýdlant) studuji filosofii a dějiny umění na MU v Brně. Mám za sebou třináct let výtvarné výchovy v ZUŠ a výtvarné činnosti se věnuji i ve volném čase. Hraji na housle a na violu. Mám zkušenosti s organizací tvořivých akcí pro děti, mimo jiné z loňské Šrámkovy Sobotky. Kromě toho mám sourozence v předškolním věku, takže asistované smrkání mě nepřekvapí.