Začarovaná zahrada
(dílna pro děti od 6 do 12 let)

louka ve městě
Téma dílny vychází z Trnkovy Zahrady a zároveň z motta letoš­ního festivalu – genius loci. Budeme objevovat zajímavá místa, ať už venku, nebo vevnitř, vymýšlet si, co by se právě zde mohlo odehrá­vat, kdo by tu mohl žít. Podle fanta­zie pak budeme psát příběhy, poezii, nebo i scénáře. Vyzkou­šíme si také prvky divadla, některá místa se poku­síme nechat ožít herecky, jiná jen pomocí vy­právění a psaní. Kromě práce na našem hlavním tématu budeme hrát různé hry na skupi­novou spolu­práci, na rozvoj slovní zásoby a částečně i jedno­duchá herecká cvičení.

celotýdenní dětská dílna, po-pá; cena: 700 Kč
kapacita dílny je již naplněna

Co dětem s sebou na dílnu?

Pohodlné oblečení, svačinu, pití, psací potřeby.
portrét Evy Sukové
Eva Suková

MgA. Eva Suková, Ph.D., (1981, Brno) studovala Střední knihov­nickou školu, JAMU – obor drama­tická výchova, Pedago­gickou fakultu Masa­rykovy univer­zity v Brně (doktorský studijní program peda­gogika). V součas­nosti pracuje jako učitelka LDO ZUŠ Ra­kovník a vy­stupuje jako písnič­kářka Blondýna. Loni vydala autorské CD Nevolej mi do nebe! a knihu veršů pro děti Bububu.