Dramatická dílna: Hledání divadelných sítí s pavoukem Čendou
(pro děti od 3 do 6 let)

děti u stolu
V naší dramatické dílně se necháme inspirovat pohádkou od P. Čecha – Dobrodružství pavouka Čendy. Zjistíme jaké tajemství ukrývá starý dům a proč je důležité mít kukačkové hodiny. Přes společné objevování prostoru, hry a tvoření postupně dospějeme k představení aneb podíváme se na svět očima jednoho malého pavoučka ukrytého třeba i pod naší postelí.

celotýdenní dětská dílna, po–pá; cena: 700 Kč

Co dětem s sebou na dílnu?

Pohodlné oblečení, svačinu, pití.
portrét Dominiky Prokopové
Dominika Prokopová

MgA. Mgr. Dominika Prokopová je divadelní lektorka Divadla Lampion v Kladně, lektorka a meto­dička zážit­kových work­shopů Post Bellum, lektor­ka Divadla Paměti národa, eduka­tivních programů České fil­harmonie pro děti a mládež. Absol­vovala stu­dium v oboru Drama­tická výchova na pražské DAMU a magister­ské studium na Masary­kově univer­zitě v Brně (Učitelství este­tické výchovy pro střední školy, specia­lizace Drama­tická výchova) a je ředi­tel­kou hudebně diva­del­ního Festivalu HABROVKA.

portrét Majky Šmolkové
Majka Šmolková

Mgr. BcA. Majka Šmolková vystudovala předškolní pedagogiku na Peda­go­gické fakultě v Prešově a je také absol­ventkou pražské DAMU v oboru Drama­tická výchova. Působí jako učitelka v mateř­ské škole a věnuje se tvorbě před­sta­vení pro děti od 1 roku (Ptáček a lev pod Studiem Da­múza, Kočička z kávové pěny).