Výstavy přístupné během LXV. ročníku

Toto je přehled výstav přístupných během festiva­lového týdne. Jedná se jednak o akce připra­vené přímo pro festiva­lové publikum, jednak o dlouho­dobější projekty a stálé expozice, jejichž trvání se s průbě­hem festivalu pře­krývá. Slav­nost­ní za­hájení někte­rých z nich najde­te v progra­mu festi­valových pořadů.